-  A bírálók kiküldését az adott kiállítás rendezőbizottságának 15 nappal a bírálat esedékessége előtt a BT titkárnak címezve a BT hivatalos e-mail címére küldött levé..." />
Cím:
1076 Budapest,
Verseny utca 10. Fsz, 12/a
Postacím:
1433 Budapest,
Pf. 575.
Az iroda nyitvatartása:
Hétfő: 9-17 óráig
Kedd: 9-17 óráig
Szerda: 9-19 óráig
Csütörtök: 9-17 óráig
Péntek: 9-15 óráig
Telefon:
(1) 342-5538
Internet:
www.mgksz.hu
Adószám:
19721972-2-42
Bankszámlaszám:
11707024-22322085

Látogatók száma:
11568725


Bíráló Testület ügy- és munkarendje 2011.

 

 A Bíráló Testület ügy- és munkarendje

I. A bíráló delegálásának rendje

a)      Bírálókérés

-  A bírálók kiküldését az adott kiállítás rendezőbizottságának 15 nappal a bírálat esedékessége előtt a BT titkárnak címezve a BT hivatalos e-mail címére küldött levélben kell kérnie.

-          A kérelemben fel kell sorolni a következőket: a bírálat helye, ideje, a bírálandó állatok faja és fajtái, a bíráltatni kívánt egyedszám, előzetes megbeszélés esetén a bíráló neve.

b)      A bírálók kiküldése

-          A BT nevében a BT titkár a kiküldendő bírálót e-mailben megbízólevéllel látja el a bírálat megkezdése előtt legalább 8 nappal.

-          A bíráló a megbízást az e-mailre válaszolva visszaigazolja, alapos indok esetén a munka alóli felmentését kérheti.

II. A bírálat lefolytatása

a)      A bíráló megjelenése

-          A bíráló a kijelölt helyen a kért időben köteles megjelenni.

-          A bíráló a munkához szükséges személyi felszerelését köteles magával vinni, úgy mint: tiszta köpenyt, bírálópálcát, tollakat, a függvények kitöltését segítő táblácskát, valamint a szükséges fajtaleírásokat.

-          A bíráló csak józan és kipihent állapotban végezheti munkáját.

b)      A bírálathoz biztosítandó feltételek

-          A bírálat végzése alatt csak a bírálók és a felkért közreműködők tartózkodhatnak a teremben.

-          A bírálónak kötelezően megadandó információk a következők: bírálandó fajták egyedszáma, ketrecszámok, a ketrecben elhelyezett állatok neme, színe, a kiadható díjak, a vezető bíráló neve.

-          Egy bíráló egy kiállításon optimális esetben 50 állatot bírálhat. 70 állatnál többet semmiképpen nem értékelhet.

-          A bíráló fenti feltételek hiánya esetén, illetve ha befolyásolni próbálják a bírálatban, köteles a munkát megtagadni és a helyszínről eltávozni. Az esetről a vezető bírálót szóban , míg a BT elnökét írásban kell tájékoztatni.

III. Általános rendelkezések

a)      A bírálók jogai 

-          A bírálónak joga van a zavartalan munkához.

-          Joga van a kiállítás katalógusában való szerepléshez.

-          Joga van felmerülő költségeinek megtéríttetésére, nyolc órai munka esetén egyszeri étkezéshez. Amennyiben nem tud a bírálat megkezdésének napján a helyszínre érkezni, illetve onnan lakóhelyére visszautazni, úgy éjszakai szállást kell biztosítani számára.  

-         A bírálati munka elvégzéséért járó díjazás mértéke: főbírálónak 12000 forint, bírálónak 8000 forint. A díjazás igénybevételéről a bíráló a kiállítást rendező egyesület javára írásbeli nyilatkozattal lemondhat.

-          A bírálónak joga van a bírálathoz szükséges, a II/b pontban felsorolt feltételek biztosítását kérni a rendező szerv képviselőjétől. Nem teljesítés esetén joga van a munkát megtagadni és a helyszínről eltávozni.

b)      A bíráló kötelezettségei:

A tagok kötelesek az évenkénti B.T által szervezett kötelező továbbképzésen részt venni.                                                                                                                          A bíráló köteles a BT elnökétől kapott megbízást évente legkevesebb egy alkalommal végrehajtani, mentesítés csak igen alapos indokkal lehetséges, egy szezonban legfeljebb két alkalommal.

-          A bíráló köteles szakmailag felkészülni a bírálatra és a munkát minden részrehajlás nélkül, legjobb tudása szerint elvégezni.

-          A bíráló köteles az állatot a benevezésnek megfelelően értékelni.

-          A bíráló köteles a Szövetség országos kiállításán felkérésre közreműködni.

c) Országos és nemzetközi kiállítások

-          Az országos kiállításokon végzett munka minden bíráló részére megtiszteltetés és szakmai érdemeinek elismerése.

-          A nemzetközi kiállításokon végzett munka díjazása a rendezőbizottság hatáskörébe tartozik.

-          A bíráló részére minden kiállításon ahol munkát végzett, jár a kiállítás katalógusából egy ingyenes példány, amelyet a bíráló csak a bírálói munka hiánytalan elvégzését követően vehet át.        

 

IV. A Bíráló Testület tagjainak besorolása 

a)  A BT. vezetősége a testület tagjait – képzettségük és végzett munkájuk, beadott szakbírálói pályázatuk alapján – bíráló, főbíráló, illetve szakbírálónak minősíti, esetenként vezető bírálói feladatkörrel bízza meg.

  • Bíráló aki a bírálóképző tanfolyamot elvégezte. Bírálati munkát végezhet egyesületi, területi kiállításokon, jegyzőként közreműködhet magasabb szintű kiállításokon. Külön kérésre a BT. elnök egyedi megbízása alapján, ettől el lehet térni. Igazoltan kiemelkedő tudással, szakmai cikkek írásával és 50 alkalommal végzett kifogástalan bírálói munkával kvalifikálja magát a főbírálói címhez szükséges vizsgára.
  • Főbíráló az a bíráló, aki a címhez szükséges vizsgát sikeresen teljesíti. A főbíráló rendszeresen ír a szövetség szaklapjába, Tudásával, munkájával aktívan segíti bírálótársait.

.  Fajtacsoport főbíráló az, akit a testület a vezetőség javaslata alapján az egyes faj  vagy fajtacsoport bírálóinak szakmai irányításával, képzésével, munkájuk felügyeletével bíz meg. Az országos kiállításon vezető bírálóként működik közre. Tagja a BT vezetőségének. Feladata a hozzátartozó faj, fajtacsoport értékeléséhez szükséges szakmai anyag elkészítése, annak esetenkénti korszerűsítése. A standard bizottság felkérésére, közreműködik annak munkájában.

 

-          Vezetőbíráló: az a Főbíráló, akit a BT. elnöke egy adott kiállításra vezető bírálói teendők ellátásával bíz meg. Amennyiben öt főnél több beosztott bíráló van a kiállításon bírálói feladatot nem végezhet. Öt főnél kevesebb esetén maximum 25-30 egyedet minősíthet. Minden kiállításon kötelező legalább egy vezető bíráló részvétele és közreműködése, akinek az ellenjegyzésével adható kiváló és kitűnő minősítés, jelölhetők ki a győztesek és a kizárt egyedek. Ellátja a hozzá tartozó bírálók szakmai felügyeletét. Garantálja a tisztességes munkavégzést. Tartozik a BT vezetőségének legkésőbb a kiállítási szezont követő március 31-ig írásos összefoglaló jelentést adni a hozzá beosztott bírálók által végzett munkáról. Amennyiben ezt elmulasztja, a következő kiállítási szezonban vezető bírálói megbízatást nem kaphat

  • A BT tiszteletbeli tagja az a testületi tag aki több évtizedes munkája  elismeréséül  kéri vagy a B.T. vezetősége javasolja tiszteletbeli tagnak, amelyet az elnökség hagy jóvá. Mentesül a kötelezettségek alól de tanácsaival segítheti a Testület munkáját.

-          Szakbíráló lehet, akit a BT. vezetősége a bíráló által benyújtott pályázat értékelése kapcsán szakbírálónak minősített. A klubkiállításokon javasolt szakbíráló alkalmazása, ha az adott fajtából minimum 60 egyed kerül bemutatásra. 

V. Szakmai rendelkezések

  1. Adható minősítések

a)      Kitűnő minősítés - a fajta olyan példánya, amely a kiválók közül kiemelésre érdemes, a tenyésztés jelenlegi állapotát a legmagasabb szinten képviseli, pontszám 97 pont.

A bírálólapra az előnyök rovatban csak „A tenyésztés jelenlegi állapota szerint a fajta kitűnő példánya.” feliratot kell írni. Alá kell írni a helyszínt, és időpontot, majd a bírálónak és a vezetőbírálónak is alá kell írnia!

b) Kiváló minősítés - a fajta kiváló egyede, amellyel szemben csak egy küllemi kívánalom támasztható, pontszám 96 pont

c)   Igen jó minősítés – a fajta tenyésztésre ajánlott, hiba nélküli egyede. A kívánalmak rovatban min. kettő, vagy több tétel is lehet. A pontszám két tétel esetén 95 pont, három tétel esetén 94 pont, háromnál több tétel esetén 93 pont.

d)Jó minősítés – a fajta tenyésztésre még használható egyede, amelynek egy hibája vagy egy hibája és több kívánalma van. A pontszám 92-91 pont.

e) Megfelelő minősítés – az egyed éppen csak megfelel a fajtája iránt támasztott követelményeknek, min. két hibával rendelkezik. Csak szükség esetén tenyészthető tovább. Pontszáma 90 pont.

f) Nem megfelelő minősítés – a bírálatból valamilyen okból kizárt példány. Az indokot a bíráló köteles a bírálólapon feltüntetni.

Minden bírálólapon a gyűrűszámnak , ill. az egyedi jelölésnek szerepelnie kell, amelynek felvezetéséről a rendezőség köteles gondoskodni.

 

2. Győztes címek kiadása

a)      Nemzeti győztes:

-          A cím a nemzeti kiállításon adható ki. A cím kiadása nincs a kiválók, kitűnők darabszámához kötve. A nemzeti győztes egyednek azonban minimum a kiváló minősítést el kell érnie.

b)      Fajta győztes:

-          A cím a fajtaklub kiállításokon ítélhető oda, minimum 60 kiállított egyed esetén. A cím kiadása nincs a kiválók, kitűnők darabszámához kötve. A fajta győztes egyednek azonban minimum a kiváló minősítést el kell érnie.

c)      Kiállítás győztes:

-          Területi, és egyesületi kiállításokon a kiállítás győztes címet lehet kiadni, amely ez esetben nincs kötve sem a kiválók, kitűnők darabszámához, sem a kiállított egyedek számához.

d)     Szín győztes:

e)      A cím nemzetközi, országos, területi, klub és egyesületi kiállításokon a nemzeti győztes, fajta győztes vagy kiállítás győztes egyed színétől eltérő színű állatok esetében a rendezőség és a vezetőbíráló egyetértésével adható ki, ha a színváltozatból legalább 20 értékelhető egyed ki lett állítva. A szín győztes egyednek minimum az igen jó minősítés 94 pontjával kell rendelkeznie.   

f)       Szövetségi díj:

-          Ha valamely fajtából olyan példányt mutatnak be a nemzeti kiállításon, amely a nemzeti győztes, vagy a színgyőztes címet nem kaphatja meg, de a többi kiállított állat közül minőségben vagy valamely tulajdonságában kiemelkedik, szövetségi díjjal jutalmazható.

g)      Tiszteletdíj:

-          Ha valamely fajtából olyan példányt mutatnak be, amely a fajta győztes kiállítás győztes, vagy a szín győztes címet nem kaphatja meg, de a többi kiállított állat közül minőségben vagy valamely tulajdonságában kiemelkedik, tiszteletdíjjal jutalmazható.

 

3. A bírálat rendszere és módszere

a)      Országos, területi, egyesületi és klubkiállításokon a szöveges értékelő rendszert kell alkalmazni. Mentesítést ez alól csak a szövetség elnöksége adhat a rendező szervezetnek a kiállítás időpontját megelőző min.3 hónappal korábban írásban beadott kérelme esetén, a BT vezetőségének javaslata alapján.

b)      A minősítésnél használatos értékelési kifejezések: előnyök, kívánalmak, hibák.

c)      A bíráló köteles értékeléskor az előnyöket, a kívánalmakat és a hibákat szövegesen indokolni.

d)     Kizáró okok:

Galambok esetében:

1)      A kiállító hibáiból:

-          szövetségi gyűrű hiánya

-          lehúzható gyűrű (a „túl nagy gyűrű” tolerálható, amennyiben nem lehúzható)

-          bővített, átszínezett, vágott vagy összeforrasztott, ragasztott gyűrű

-          a megengedett 6 évnél idősebb gyűrűvel jelölt állatok*

-          megjelölt állatok

-          gyengén ápolt vagy ápolatlan galambok

-          beteg vagy élősködőkkel erősen fertőzött állatok

-          erősen károsodott galambok

-          állatok feltűnően körülnyírt tollakkal vagy rajzmezőkkel (pl. fésű, fej-vagy előkerajz)

Kivételt csak a tyúktarkák mérsékelt „ollózása” képez

-          mindennemű mechanikai, kémiai vagy gyógyszeres beavatkozás a tollal fedett illetve tollatlan testrészeken. Festék, olló vagy ragasztóhasználat. Hajlítás, törés, varrás vagy tollbeültetés mely a szépség tökéletesítését hivatott szolgálni.

Kivételt csak a lábak és vagy a szemgyűrűk alkoholos esetleg zsíros, olajos tisztítása jelent, addig, amíg az a tollazatot nem érinti.

-          minden egyéb próbálkozás a bírók megtévesztésére, véleményük befolyásolására. 

2)      Az állattal veleszületett rendellenességek miatt:

-          felismerhetetlen fajtajegyek

-          nyilvánvaló keresztezések

-          fejletlen egyedek

-          előírt méretű, mégis levehető lábgyűrű

-          a csontozat feltűnő elváltozásai

·         erősen görbe vagy dőlt mellcsont S illetve U alak

·         Kivételt a jelentéktelen bár felfedezhető U alakú mellcsont jelent, mely azonban jelentős bírálati hátrányt kell, eredményezzen (kategória visszaesés)

·         megszakadt, illetve megtört vonalú mellcsont

·         deformált ujjak, hiányzó karmok, úszóhártya

·         Kivételt e három fogyatékosság esetében csak az erősen lábtollas fajták képeznek.

·         torzult csőr

-          a tollazat feltűnő elváltozásai

·         hasadt toll, kivéve a zsírmirigy nélküli fajtákat

·         terpesztett szárny

·         erősen kifordult szárny

Kivétel a szárny kifordultságának megítélése abban az esetben, amikor a zárt szárny karevezői nem fekszenek szorosan egymáson, hanem felül a testhez feszesen zárnak ám a hátat nyitva hagyják. Az igen hosszú tollazatú galambok esetében nem mindig érhető el a zárt szárnytartás, melynek megkövetelése ezért elnézhető.

-          több mint 11 vagy kevesebb, mint 9 elsőrendű evező egy-vagy mindkét oldalon

-          oldalanként min. 2-vel eltérő számú elsőrendű evezőtollak

-          ferde farok

-          nyitott-vagy osztott farok

-          ernyős farok

-          hézagos farok

-          kevesebb, mint 11 vagy több mint 13 kormánytoll,, kivételt képez, ha az adott fajta vagy rajzváltozat esetében ez az eltérés a fajtaleírásban megengedett.

-          az előírttól eltérő írisz (szem) szín

-          törtszem, vagyis a tört íriszmező

-          felemás szem*

-          pupilla eltérés*

Kivétel a kissé sötét, a pigmentált vagy foltos és ezért a kívánatostól eltérően színezett szem, mely fajtánként lehet kívánalom vagy hiba

-          erős álláshiba

-          X vagy O lábak

 

-          4. Az állatok egyedi megkülönböztető jelzése

a)      Galambok esetében

-          A bírálatra bocsátott galamb lábán egyedi, megkülönböztethető jelzésnek, szabályos lábgyűrűnek kell lenni. A szabályos lábgyűrű ismérvei a következők:

o   zárt,

o   a fajtaleírásban megadott méretű, (Egy mm-rel nagyobb gyűrű elfogadott, ha az nem húzható le a galamb lábáról.)*

o   jelezze a tenyésztő hazáját felségjellel,

o   tartalmazzon a tenyésztő személyére utalást (végtelenített sorszám igazolókártyával),

o   jelezze a kelés évét évszámmal, jelezze a galamb sorszámát.

b)      Baromfik esetében

-          A galambokkal megegyező, de a gyűrűt szárnykrotália is helyettesítheti.

c)      Díszmadarak esetében

-          A galambokkal megegyező, de csak a domesztikálódott fajokra kötelező lábgyűrűt tenni, úgy mint: hullámos papagáj, nimfapapagáj, kissándor papagáj, japáni sirálykapinty, zebrapinty és kanári,

-          a többire ajánlott.

d)     Nyulak esetében

-          a fülkrotália vagy fültetoválás kötelező, 

-          A kiállítás rendező bizottságának írásos engedélye és felhatalmazása esetén a bíráló eltekinthet a jelzések megkövetelésétől. 

  

Székesfehérvár.2019. április 28.                                                         

 

Az MGKSZ elnöksége 2019.05.08-án jóváhagyta.